Politikalarımız

KVKK AYDINLATMA METNİ

AdresGezgini Yazılım Tasarım Bilişim İletişim ve Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (AdresGezgini A.Ş.) olarak, sizlerin güvenliğini göz önüne bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, AdresGezgini A.Ş. tarafından, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, AdresGezgini A.Ş. ile ilişkili tüm şahıslara ait veriler Kanuna uygun olarak aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz K.V.K.K. Madde 5.2 ve Madde 6.3 uyarınca kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz K.V.K.K.  Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir. En başta müşterilerimizin AdresGezgini A.Ş.’den talep ettiği hizmetlerin satış, pazarlama ve dağıtımı ile müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, temin ettiğiniz hizmeti sunabilmemiz için elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb yükümlülüklere riayet etmek; talep edilen ürün/hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek,, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak sizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimiz mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenebilecektir.Ayrıca, kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, AdresGezgini A.Ş. tarafından;

 1. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 2. Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
 3. AdresGezgini A.Ş. ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
 4. AdresGezgini A.Ş.’nin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
 5. Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 6. Hizmet ve tekliflerin sunulması,
 7. Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
 8. Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 9. Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
 10. AdresGezgini A.Ş.’nin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
 11. İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
 12. Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 13. Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
 14. AdresGezgini A.Ş. ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
 15. Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
 16. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 17. Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 18. Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 19. Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 20. Hukuk işlerinin takibi,
 21. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 22. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla K.V.K.K. Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için AdresGezgini A.Ş.’nin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak ve faaliyetlerimiziyürütmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar vb. dahil) hizmet ve destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalara, bankalara, finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,) aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini, mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukları eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir ve Şirketimiz veya Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

Kişisel verileriniz, AdresGezgini A.Ş. merkezi, şubeleri, internet siteleri, iştirakları veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, dijital, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenlenecek etkinlik, eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızlaveya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı olduğumuz diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü/kamera kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. elde edilebilir. Ayrıca, AdresGezgini A.Ş. iştirak veya bayilerimizin hizmetlerini kullanmak, avantajlarından yararlanmak veya bilgi almak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği etkinlik veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Haklarınız

Kanun Madde 11 kapsamında, kişisel veri sahibi olarak, sizlere aşağıda belirtilen haklarınız tanınmıştır:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

AdresGezgini A.Ş.’nin Kanun ve yürürlükte olan diğer ilgili mevzuata ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Folkart Towers: B Kule, Kat:36 Ofis: 3609 Manas Bulvarı Adalet Mahallesi No:39 Bayraklı - 35580 İzmir adresine ıslak imzalı ve yazılı olarak ya da  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle adresgezgini@hs01.kep.tr adresine göndererek veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle bizlere iletebilirsiniz. Başvurunuzda;

 1. Ad, soyad
 2. Başvuru yazılı ise ıslak imza
 3. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası
 4. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 5. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 6. Talep konusu

bilgilerinin yer alması zorunludur. Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

İsterseniz Hızlı Başvuru Formu Doldurun,

Hızlı Başvuru Formu

İsterseniz Telefon Randevusu Alın, Biz Size Ulaşalım!

İsterseniz Telefon Randevusu Alın,
Biz Size Ulaşalım!

Telefon Randevusu Al
opel-logo-ag
coldwell-banker-ag
piri-reis-ag
carrera-ag
saat-saat-ag
toyota-ag